Dynamika motywacji w pracy zespołowej - czym jest i jakie ma zalety

Życie biura

Dynamika motywacji w pracy zespołowej jest techniką, po którą coraz częściej sięgają firmy z myślą o swoich pracownikach. Polega ona na podejmowaniu różnego rodzaju działań ze strony kierownika lub też prostych gier, które nie wymagają rozbudowanej infrastruktury, ani skomplikowanych materiałów, ale odpowiedniego podejścia firmy.

Wyróżnimy tutaj kilka z tych technik, pomocnych dla każdej organizacji, jednak w pierwszej kolejności sprawdźmy, jakie możemy czerpać z nich korzyści.

Dynamika motywacji w pracy zespołowej – dlaczego warto zadbać o motywację pracowników

Jednym z ważniejszych aspektów w obszarze działań zawodowych jest bez wątpienia motywacja pracowników. W momencie, kiedy jej nie ma, ucierpieć może jakość pracy danej organizacji, skutkując obniżeniem wskaźnika rentowności i produktywności.

Zdarzyć się może również odwrotna sytuacja. Po osiągnięciu przez zespół optymalnego poziomu motywacji, codzienna rutyna i monotonia pracy może z biegiem czasu obniżyć wysiłek wkładany w jej wykonywanie i osiąganie wyznaczonych celów, powoli niszcząc początkowy entuzjazm.

Dlatego też przedsiębiorstwa powinny zadbać o zastosowanie technik utrzymujących i pogłębiających zainteresowanie pracowników, zachęcając ich do okazywania aktywności podczas wykonywania obowiązków, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Jakie korzyści może czerpać przedsiębiorstwo z tego rodzaju działań motywacyjnych?

Różnego rodzaju działania grupowe będące częścią dynamiki motywacyjnej mogą być ciekawym doświadczeniem dla pracowników:

·         Odbywają się w luźnej atmosferze bez zbędnej presji z udziałem pracowników.

·         Ich celem nie jest ocena indywidualnych umiejętności i zdolności pracowników, lecz poprawa jakości środowiska pracy.

Oprócz wyraźnych korzyści w postaci zapewnienia satysfakcji i zachęty pracowników, mają również na celu:

·     Poprawę komunikacji międzyludzkiej przy wspólnej pracy w projektach.

·     Zredukowanie stresu, dbanie o miłą atmosferę oraz poprawę nastroju wśród pracowników.

·     Nabywanie nowych umiejętności, nowych doświadczeń w niezobowiązującej atmosferze

·     Zwiększenie wydajności i zbudowanie wzajemnego szacunku w pracy zespołowej.

·     Poprawę wyników indywidualnych i organizacyjnych, co wpłynie pozytywnie na korzystniejsze rezultaty dla przedsiębiorstwa.

Rodzaje działań motywacyjnych w pracy zespołowej

Działania mające na celu podtrzymanie motywacji do pracy mogą mieć różnorodny charakter. Oprócz przytoczonych akcji zmierzających do rozluźnienia atmosfery, zauważyć można również zmiany w nastawieniu przedsiębiorstwa podczas komunikacji z pracownikami. Najbardziej efektywne prowadzą do:

Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa

Stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i dyrekcji jest pierwszym ważnym krokiem na drodze do stymulowania i zachęty zespołu. W przeciwnym razie akcje podjęte przez dyrekcję mogą zostać zinterpretowane przez pracowników jako mające na celu osiągnięcie największych korzyści biznesowych, ale ich kosztem.

Kiedy chce się poprawić wewnętrzny wizerunek, należy zadbać o następujące aspekty:

·     Promowanie wewnętrznej komunikacji za pomocą wszystkich dostępnych środków (e-mail lub biuletyny elektroniczne), z naciskiem na poprawę relacji interpersonalnych.

·     Wprowadzenie w życie programów promujących zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

·    Wspieranie pracowników, ułatwianie awansu oraz adekwatne szkolenia.

Bardzo ważne kwestie, które pomogą w stworzeniu komfortowych warunków pracy oraz luźniejszej atmosfery, dające satysfakcję i zadowolenie pracowników rozbudzą w nich chęć osiągania i doskonalenia rezultatów zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Należy jednak pamiętać o wprowadzeniu zasady równego traktowania, unikając nadmiernego formalizmu, który może stać się zachętą do rywalizacji i zbędnej konkurencji.

Innym ważnym aspektem są relacje interpersonalne. Przedsiębiorstwo powinno zachęcać pracowników do utrzymywania kontaktów nie tylko w kontekście pracy, ale również do pogłębiania więzi korzystając z przeznaczonych do wspólnego użytku przestrzeni relaksu, brania udziału w nieformalnych spotkaniach oraz przedsięwzięciach rozrywkowych organizowanych poza miejscem pracy.

Zajęcia w ramach dynamiki grupowej

Istnieje wiele różnych technik motywacyjnych, których zastosowanie przyczynia się do zintegrowania zespołu, a jego członkowie będą się czuli bardziej zidentyfikowani z grupą, w której się znajdują. Oto niektóre z nich:

Odkrywanie ważnych aspektów z życia

Tego rodzaju zajęcia mogą odbywać się w mniejszych lub większych grupach w samym miejscu pracy.

Członkowie grupy zostaną poproszeni o wyodrębnienie najważniejszych aspektów ze swojego życia oraz tych, które są dla nich osobistą motywacją. Dostaną czas na refleksję nad 30 sekundami ze swojego życia, które chcieliby przeżyć na nowo, mając na względzie fakt, że hipotetycznie tylko tyle czasu pozostałoby im do jego zakończenia.

Następnie zachęca się uczestników do podzielenia się przemyśleniami z pozostałymi członkami grupy, lecz nie jest to konieczne. Zasadniczą rolę odgrywa tu monitor, którego zadaniem jest naprowadzenie każdej osoby poprzez wskazówki w rodzaju: co taki a nie inny wybór mówi o danej osobie lub jakie umiejętności ona zaniedbuje.

Przebywanie w miejscu takim a nie innym

Ideą jest stymulowanie członków grupy do debaty oraz przemyśleń nad motywacją i własną świadomością. Może ona odbywać się w zespołach, które zostaną nagrodzone za każdą trafną lub błędną odpowiedź, która uznana zostanie za najzabawniejszą.

W tym celu osoba prowadząca dynamikę przygotowuje pytania związane ze szczegółami aktualnie wykonywanej pracy lub konkretnego zebrania, typu: z czego zrobiona jest podłoga przy recepcji lub jak ma na imię asystentka, która podaje kawę.

Komunikator

To zadanie motywacyjne polega na przygotowaniu rysunku lub konstrukcji przez jednego z uczestników, tak, aby pozostałe osoby nie wiedziały, co zawiera lub jak wygląda. Następnie ta osoba zostaje poproszona o poinstruowanie innych tak, aby mogli zadanie odtworzyć. Na zakończenie porównuje się oryginał z kopiami.

Tego rodzaju dynamika grupy skłania do refleksji nad potrzebą rozwoju kompetencji komunikacyjnych, związanych przede wszystkim z umiejętnością instruowania, słuchania czy interpretacją, zwłaszcza, kiedy istnieją ewidentne różnice między różnymi wersjami tego samego projektu.

Kontrolowanie emocji

Poszukuje się tutaj wprowadzenia do praktyki ćwiczeń nad sposobami postrzegania oraz nad kontrolą emocji w środowisku pracy.

Jedna z osób wciela się w rolę klienta, który składa zażalenie. W tej sytuacji dużą rolę odgrywają emocje, takie jak gniew, smutek, podekscytowanie. Zadaniem pozostałych uczestników jest okazanie klientowi zrozumienia oraz umiejętne pokierowanie go do założonego celu, którym może być na przykład złożenie zamówienia.

Współpraca w środowisku cyfrowym

Umożliwia usprawnienie interakcji cyfrowych oraz zidentyfikowanie niedogodności, które uniemożliwiają płynną komunikację w tym zakresie.

Uczestnicy zostaną poproszeni o stworzenie wspólnym wysiłkiem bloga lub Wikipedii w określonym celu, którym może być na przykład przygotowanie ulotek reklamowych dla konkretnego klienta. Jedynym wymogiem jest tutaj konieczność komunikowania się wyłącznie za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną lub chat.

Zespół idealny

Celem tego rodzaju techniki motywacyjnej jest zmobilizowanie grupy do refleksji nad mocnymi i słabymi stronami każdej osoby oraz nad koniecznością dołączenia do grupy w celu maksymalnego wykorzystania zasobów.

Zadaniem każdej osoby jest wymienienie na kartce pięciu swoich mocnych stron oraz pięciu cech charakterystycznych osób należących do tego samego zespołu, z którymi współpraca układa się jej najlepiej.  Następnie miesza się kartki i przystępuje do analizy i porównania charakterystyk prawdziwego zespołu oraz zespołu idealnego.

Wszystko zależy od gustu

Technika ta pozwala w sposób naturalny wzmocnić spójność grupy oraz współpracę między jej członkami. Osoby nieśmiałe lub przebywające w środowisku, gdzie komunikacja nie jest koniecznością mają dzięki niej okazję do przełamania lodów.

Każdy z uczestników musi pomyśleć o kilku rzeczach, które sprawiają mu przyjemność i następnie opowiedzieć o nich reszcie grupy. W ten sposób prowokuje się uczestników do dyskusji, której celem jest wyjście poza „strefę komfortu konwersacyjnego”.

Przebywanie w środowisku pracy odbieranym w sposób pozytywny przyniesie liczne korzyści zarówno pracownikom jak i samemu przedsiębiorstwu. Osoby zadowolone z wykonywanej pracy, doceniane, odpowiednio gratyfikowane i czujące się częścią swojego zespołu staną się bardziej efektywne, a ich potencjał, predyspozycje i produktywność będą mogły zostać dobrze wykorzystane dla celów samego przedsiębiorstwa.