Jak motywować zespół - wskazówki i strategie

Życie biura

Większość ekspertów do spraw zarządzania przedsiębiorstwem zgadza się w dwóch kwestiach: z jednej strony, w celu osiągnięcia optymalnego poziomu produktywności przedsiębiorstw niezbędnym elementem jest motywowanie członków zespołu, oraz z drugiej strony, to właśnie zespół jest elementem najtrudniejszym do zarządzania.

Należy mieć na względzie, że ludzie to nie maszyny, a optymalne funkcjonowanie zespołu w firmie nie może się ograniczać jedynie to umiejętności technicznych pracownika, ważnym elementem jest również czynnik emocjonalny. Osoby niezadowolone z funkcjonowania firmy, mające poczucie braku szacunku oraz niedoceniane, nie dadzą z siebie wszystkiego, a niekorzystna atmosfera pracy negatywnie odbije się na ich wydajności, a pośrednio również na wynikach działalności firmy.

Motywowanie zespołu jest zatem swoistą formą sztuki, która wymaga zarówno umiejętności technicznych pracodawcy, jak również asertywności i empatii w traktowaniu pracowników oraz poszczególnych członków organizacji.

Kolejnym aspektem jeszcze bardziej komplikującym zarządzanie zasobami ludzkimi jest fakt, że chodzi tu właśnie o zespół, czyli grupę współautorów dążących wspólnie do określonego celu oraz, że każdy pracownik jest także indywidualistą zmierzającym do osiągnięcia własnych sukcesów. Dlatego też szukając sposobu wyrażania uznania oraz motywowania pracowników ważne jest dopasowanie właściwych metod, gdyż każdą osobę motywują do pracy inne czynniki.

8 wskazówek jak motywować zespół

1) Czytelne wyznaczenie celów

Obowiązkiem dyrekcji każdej firmy czy organizacji powinno być szczegółowe wyznaczenie celów działalności zarówno pod względem ilościowym, jak i materialnym, określająch na przykład ilość produktów, które chciałoby się sprzedać w ciągu roku oraz założony poziom zysków.

To jednak nie wszystko. Ważne jest nie tylko jasne określenie nieuchwytnych aspektów takich jak walory, misja czy filozofia danej firmy, ale też znalezienie sposobu na przekazanie ich pracownikom, angażując ich i dostosowując je do osobistych projektów każdego z nich.

2) Odpowiednie ustanowienie stanowisk średniego szczebla

Kierownicy średniego szczebla czy dyrektorzy, to osoby odpowiedzialne za tworzenie pomostu między dyrekcją a pracownikami firmy, to liderzy, którzy pracują ramię w ramię z pozostałymi pracownikami, w celu osiągnięcia zamierzonych efektów.

Skuteczny lider nie tylko powinien posiadać umiejętności techniczne, ale też wyróżniać się charyzmą i dużą dozą empatii. Swoją postawą i entuzjazmem powinien motywować podwładnych oraz wiedzieć jak zarazić ich pozytywnym nastawieniem do wykonywanej pracy.

3) Wprowadzenie systemu motywacyjnego pracowników

Mimo, że motywowanie pracowników w sferze materialnej, w postaci programów socjalnych czy atrakcyjnych wycieczek jest przez nich bardzo cenione, ważnym, jeśli nie najważniejszym aspektem jest też aspekt emocjonalny. Pracownik, powinien być wspierany przez firmę, mieć poczucie, że jego praca jest doceniania, ponieważ każdy potrzebuje wyrazów uznania, czy to w formie osobistej pochwały czy aprobaty ze strony szefa, która zaowocuje dobrym samopoczuciem.

4) Dbałość o atmosferę w pracy

Dobra atmosfera w pracy jest konieczna. Żeby bardziej zintegrować pracowników skuteczne okazują się sposoby motywacji niematerialnej w postaci wycieczek, karnetów do kina, do teatru, na zajęcia sportowe, czy różnego rodzaju zniżki. Dbałość o detale zapewniające komfort pracy, takie jak przestrzeń do relaksu, czy wyposażenie firmy w dystrybutory wody lub ekspresy do kawy, zapewni dobrą atmosferę i poprawi efektywność.

5) Zminimalizowanie presji i stresu

Mimo że dyscyplina jest rzeczą ważną i istnieją osoby zdolne do samodzielnej i efektywnej pracy pod presją, jednak w większości przypadków efektywność pracowników jest większa, jeśli nie czują na sobie presji szefa, zbyt ciasnych terminów lub zbyt dużego obciążenia pracą.

6) Wspólna ocena uzyskanych rezultatów

Jednym z ważniejszych etapów w strategii firmy jest udział pracowników w ocenie uzyskanych rezultatów oraz wprowadzenie w życie środków naprawczych niezbędnych do zminimalizowania odchyleń od celów wyznaczonych przez firmę i uzyskanych efektów.

Ważne jest też, aby monitoring został przeprowadzony w sposób naturalny, zawsze mając na uwadze grupę, jako całość, nie obarczając tym samym konkretnej jednostki za niekorzystne rezultaty. Mogłoby to przynieść efekt odwrotny do zamierzonego, gdyż pracownik czułby się pod kontrolą, a to wpłynęłoby na pogorszenie atmosfery pracy, a także na ogólny spadek wydajności pracowników.

7) Ucieczka od rutyny i braku motywacji

Nuda jest wrogiem produktywności. W momencie, kiedy pracownik odczuwa brak motywacji, nie cieszy go wykonywana praca, jego produktywność przynosić będzie mierne rezultaty. Dlatego regularne motywowanie zespołu zarówno w codziennej pracy jak i w perspektywie średnio- i długoterminowej jest niezmiernie ważne. Od tego zależeć będzie pozytywne nastawienie pracownika, chęć do wykonywania powierzonej pracy, co korzystnie wpłynie na ogólną atmosferę, da pracownikowi nadzieję na możliwość awansu, bez bariery nienaruszalnej hierarchii oraz zbyt sztywnego systemu.

8) Wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; stwarzanie możliwość realizacji zawodowej i osobistej

Aspekty te nie są łatwe do osiągnięcia, gdyż w grę wchodzi osobista sytuacja i system wartości danego pracownika, jak również wybrana przez niego ścieżka rozwoju zawodowego i osobistego.

Dlatego tak ważne kwestie jak elastyczne godziny pracy, a nawet możliwość pracy zdalnej, zachęcanie pracowników do przedstawiania własnych idei i pomysłów oraz motywacja nie tylko na poziomie zawodowym stają się niezbędne do osiągnięcia dobrego samopoczucia pracowników oraz wpływają na ich satysfakcję.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że przedstawione wyżej wskazówki tracą na wartości w momencie, kiedy przestaje się brać pod uwagę potrzeby i indywidualne cechy pracowników, oraz że aby były skuteczne trzeba je właściwie dopasować do sytuacji i pracownika, ponieważ każda osoba w odmienny sposób rozumie motywację i kwestię dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Usatysfakcjonowanie pracownika nieodłącznie wiąże się z chęcią ze strony pracodawcy do poznania go zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej, a tutaj kwestia komunikacji między dyrekcją, kierownictwem i pracownikami staje się absolutnie niezbędna.